Iedere kleuter is uniek

Visie op kleuteronderwijs

Ons kindcentrum gaat uit van de gedachte dat iedere kleuter vanuit de eigen uniciteit ervaringen moet kunnen opdoen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied in door henzelf gekozen situaties. Kleuters zijn initiatiefnemer in dit eigen leer- en ontwikkelproces. We noemen dit ervaringsgericht onderwijs.

Ons kindcentrum biedt hiervoor een rijke leer- en ontwikkelomgeving aan en een veilig pedagogisch klimaat dat gericht is op de bevordering van het welbevinden van kleuters. Leerkrachten volgen via observaties de ontwikkeling, de mate van betrokkenheid en het welbevinden van de kleuters in hun unieke proces.

Aanvullend op het ervaringsgericht kleuteronderwijs bieden leerkrachten ook betekenisvolle activiteiten aan. Dit gebeurt in thema’s in samenhang met bijpassende doelen. Deze thema’s liggen soms dichtbij, maar soms ook wat verder weg van de belevingswereld van een kleuter. We noemen dit ontwikkelingsgericht onderwijs. Spel en kringen zijn hierbij belangrijke werkvormen.  
Door ons onderwijs zowel ervaringsgericht als ontwikkelingsgericht in te richten, kan ons kindcentrum goed differentiëren op basis van de leer- en ontwikkelbehoeften van de kleuters. Differentiatie vindt plaats in leer- en ontwikkelinhouden, maar ook in de wijze van benadering door de leerkracht: sommige kleuters hebben immers een leerkracht als coach nodig, terwijl andere kleuters een leerkracht nodig hebben die juist meer sturend optreedt. 

Van groep 2 naar groep 3

Ons kleuteronderwijs wil ook een goede voorbereiding zijn op het verdere verloop van de basisschoolperiode. Specifiek wordt daarom goed voorbereid op de vaardigheden en voorwaarden die nodig zijn om de aansluiting op groep 3 succesvol te laten zijn.  

Van peuter naar kleuter

Er wordt aandacht besteed aan de overgang van peuter naar kleuter. Dit gebeurt onder meer door goede overdracht van informatie, een gezamenlijke uitwerking van projecten en het uitzetten van doorgaande leer- en ontwikkellijnen.