Uw eventuele klacht wordt serieus genomen

Klachtenregeling

Stichting Meer Primair en haar achttien scholen, zo ook KC Natuurlijk!, beschikken over een klachtenregeling en een leerlingstatuut.
De documenten zijn via onderstaande links beschikbaar.
Klachtenregeling
Leerlingstatuut

Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan: de communicatie vanuit de school, de manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden etc.)
Wij gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. 

Als u er met de leerkrachten en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze ten slotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie.

In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactpersoon e/o de extern vertrouwenspersoon..

Klachten ongewenste omgangsvormen
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u, indien wenselijk, in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. 

Contactpersoon school:
 

Externe vertrouwenspersoon:
De externe  vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u  gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoend vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon  begeleidt u in het klachttraject. 
Vivian Donker
v.donker@onderwijsadvies.nl
0182 556494

Schoolbestuur:
Meer Primair
https://meerprimair.nl
023 5542351

Klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie, per adres Stichting Onderwijsgeschillen,Postbus 85191, 3508 AD Utrecht (030 2809590)