Via de MR hebben ouders/verzorgers inspraak in het beleid van de school

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?

Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad.

In de MR houden twee ouders en twee personeelsleden de vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat, kan de directie de verandering doorvoeren. De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR-reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een gezamenlijke taak voor schooldirectie, leerkrachten en ouders. Een school is continue in beweging door allerlei omgevingsfactoren en de daarmee steeds weer veranderende eisen die aan een school worden gesteld. Voor zowel ouders als leerkrachten staat het belang van kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen, een prettig schoolklimaat en een fijne werksfeer voorop. Als MR zien we erop toe dat deze punten altijd gewaarborgd blijven.


Wie zijn de leden van de MR?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. Op dit moment twee personeelsleden en twee ouders. De voorzitter van de MR is Michiel van Kesteren.

 

Hoe werkt de MR?

De MR vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt in overleg met de leden de agenda vast.
Tijdens de vergadering kan de directeur als adviserend lid (vertegenwoordiger van het bestuur) aanwezig zijn. Hij licht diverse agendapunten toe, doet mededelingen en beantwoordt vragen van de MR. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht.

De GMR

Onze school is een onderdeel van Meer Primair, Stichting voor Christelijk en Katholiek Basisonderwijs. Alle 18 Meer Primair scholen kennen ook een gezamenlijke MR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. 

Meer informatie over Meer Primair vindt u op de site van Meer Primair.

 

Contact met de MR

Wij zien graag dat u de weg naar ons weet te vinden wanneer u vragen heeft over het functioneren van de school in de breedste zin van het woord. Ook als u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp dan kunt u ons daarover aanspreken. Wij zullen daar vertrouwelijk en zorgvuldig mee om gaan. Eventueel kunt u ons ook bereiken via mail, mrjvanstolberg@meerprimair.nl

KC Raad

Ons kindcentrum werkt aan de oprichting van een KC-raad (Kindcentrumraad). Dit is een raad van ouders en medewerkers die betrokken is bij allerhande beslissingen in het kindcentrum.